Ngoại hối

Ngoại hối là gì?
Forex (còn được gọi là ngoại hối) đề cập đến thị trường tiền tệ toàn cầu nơi thương nhân, nhà đầu tư, tổ chức và ngân hàng, trao đổi và giao dịch mua và bán tiền tệ thế giới. Đây là thị trường tài chính lớn nhất có thanh khoản cao nhất, nơi các loại tiền tệ trên toàn cầu được giao dịch.

Back to top button