ETFs

ETFs คืออะไร?
ETFs ย่อมาจาก exchange-traded fund (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน) เป็นตัวที่ใช้ดูการดำเนินการของดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หรือตะกร้าของสินทรัพย์ เช่น กองทุนดัชนี แนวคิดของ ETFs คือการรวมประโยชน์ของกองทุนดัชนีและหุ้น เช่นเดียวกับกองทุนดัชนี ETFs มีการจัดการในเชิงรับ มีการกระจายความเสี่ยง และมีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ ETF มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับหุ้น

Back to top button