สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?
Commodity เป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการค้าขายซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่นได้ เป็นหน่วยการสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกและมีความสำคัญมาก สินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึงสินค้าหลัก เช่น ข้าวสาลี ทองคำ หรือน้ำมัน

Back to top button